Kampania "Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie" na Targach CSR!

2016 listopad
18

17 listopada 2016 roku, na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbyły się organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 6. Targi CSR – największe wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności w Polsce. Targi odwiedziło w tym roku około 2000 gości. Na stosiku ZP PPS promowaliśmy odpowiedzialne spożycie alkoholu.

Na gości cze­ka­ły quizy pole­ga­ją­ce na sze­re­go­wa­niu alko­ho­li pod wzglę­dem zawar­to­ści czy­ste­go alko­ho­lu, mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne, gadże­ty, fil­my edu­ka­cyj­ne i oczy­wi­ście eks­per­ci kam­pa­nii. Prze­pro­wa­dzo­no rów­nież mini­pa­nel eks­perc­ki, pod­czas któ­re­go Jacek Wasi­lew­ski, Krzysz­tof Szczer­ba­cz i Witold Sie­kie­rzyń­ski roz­ma­wia­li o roli badań spo­łecz­ny­ch w pro­wa­dze­niu i dobo­rze narzę­dzi do kam­pa­nii spo­łecz­ny­ch.

Targi CSR to największe wydarzenie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w Polsce, organizowane co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług oferowanych w tym zakresie.Targi CSR są bezpłatne dla wszystkich uczestników oraz otwarte (nie obowiązuje rejestracja) na różne grupy odbiorców: przedstawicieli firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem rozwiązań z zakresu CSR, przedstawicieli administracji publicznej, dziennikarzy, konsumentów, studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane tematem edukacji podejmowanej przez biznes oraz wszystkich, którym bliska jest odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój.

Więcej informacji o targach nahttp://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/

Więcej informacji o kampanii na www.alkoholzawszeodpowiedzialnie.pl

Wróć