Regulacje

Branża spirytusowa jest jednym z najbardziej uregulowanych sektorów gospodarki w Polsce, a funkcjonowanie rynku mocnych alkoholi różni się znacząco od rynków innych produktów spożywczych. Rynek spirytusowy w Polsce regulują zarówno przepisy krajowe jak i prawo unijne.

Najważniejsze regulacje europejskie to:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady o wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych
 • Dyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych.

Najważniejsze regulacje krajowe to:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35, poz. 230)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) wraz z aktami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. 2006 Nr 208 poz. 1539)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 lipca 2007 r. sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego
 • Rozporządzenie MZ z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia.

Czy wiesz, że?

Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o wychowaniu w trzeźwości z 1982 r.:

 • zakazana jest reklama i promocja napojów alkoholowych, z wyłączeniem reklamy i promocji piwa: pozostałe napoje alkoholowe mogą być reklamowane wyłącznie wewnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii
 • zostało zabronione informowanie o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentów napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu
 • zakazana jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% w domach wypoczynkowych i ośrodkach szkoleniowych
 • stosuje się regulację dopuszczalnych miejsc (punktów) detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych w zależności od zawartości procentowej (powyżej 4,5% alkoholu)
 • dochody z opłat za zezwolenia powinny być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1% podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych powinno być przeznaczane na realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.